Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goat-sucker /'goutsʌkə/  

  • Danh từ
    (động vật học) cú muỗi