Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chòm râu dê (ở người)