Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) dê; có mùi dê
    dâm đãng, có máu dê