Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

painstaking /'peinzteikiŋ/  

 • Tính từ
  công phu; cần cù; chịu khó
  a painstaking worker
  người thợ cần cù chịu khó
  a painstaking investigation
  cuộc điều tra công phu

  * Các từ tương tự:
  painstakingly