Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đau đớn (vật chất, tinh thần)