Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khát khao; nóng lòng
  anh ta khao khát trở về quê
  cô ta nóng lòng trở về quê cha đất tổ

  * Các từ tương tự:
  yearning, yearningly