Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yearningly /'jɜ:niŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] khao khát; [một cách] nóng lòng