Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lòng khao khát; sự nóng lòng

    * Các từ tương tự:
    yearningly