Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

craving /'kreiviŋ/  

 • Danh từ
  (+ for)
  nỗi khát khao, lòng thèm muốn
  a craving for food
  cơn thèm ăn

  * Các từ tương tự:
  cravingly