Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đói; cơn đói
  he died of hunger
  anh ta chết vì đói
  satisfy one's hunger
  thỏa mãn cơn đói của mình
  hunger for something
  sự khát khao
  a hunger for adventure
  sự khát khao phiêu lưu
  Động từ
  đói
  hunger for (after)
  khát khao, thèm khát
  nàng khát khao tình yêu của chàng

  * Các từ tương tự:
  hunger march, hunger strike, hunger-marcher, hunger-striker