Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác pine tree) cây thông
  gỗ thông
  a pine dresser
  cái chạn bát đĩa bằng gỗ thông
  Động từ
  đau khổ (vì có ai đó chết đi hoặc đi xa)
  (+ for) mong chờ, mong mỏi
  nó mong chờ mẹ
  họ mong chờ được trở về nhà
  peak and pine
  xem peak

  * Các từ tương tự:
  pine away, pine cone, pine needle, pine tree, pine-beauty, pine-carpet, pine-marten, pineal, pineal gland