Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [có] hình nón thông

    * Các từ tương tự:
    pineal gland