Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pineal gland /,painiəl 'glænd/  

  • Danh từ
    (giải phẫu)
    tuyến tùng