Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • héo hon ốm o [và chết]
    chị ta không thích thú gì cuộc sống nữa và héo hon đi