Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pine needle /'painni:d/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    lá thông (hình kim)