Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pine tree /'paintri:/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây thông