Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pine-beauty /'pain,bju:ti/  

  • Danh từ
    (động vật học) mọt thông