Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pine cone /'painkəʊn/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    nón thông (quả thông)