Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hanker after (for) something (to do something)
  khao khát, thèm muốn
  hanker to become famous
  khao khát tiếng tăm
  hanker after wealth
  thèm muốn của cải

  * Các từ tương tự:
  hankering