Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường xấu)
  tính dâm dật, tính dâm đãng
  lòng tham, sự tham muốn, sự thèm khát
  a lust of honours
  sự thèm khát danh vọng
  a lust for gold
  lòng tham vàng
  Động từ
  (+ after, for)
  thèm khát, khát khao
  lust after women
  thèm khát phụ nữ

  * Các từ tương tự:
  luster, lusterless, lusterware, lustful, lustfully, lustfulness, lustily, lustiness, lustra