Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (+ after; for)
    nỗi khát khao, lòng thèm muốn
    have a hankering for a cigarette
    thèm một điếu thuốc lá