Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

throbbing /θrɔbiɳ/  

 • Danh từ
  sự đập mạnh, sự đập nhanh, sự rộn lên; tiếng đập mạnh
  sự rộn ràng
  Tính từ
  đập mạnh (tim, mạch...)
  nhói, nhoi nhói
  a throbbing pain
  sự đau nhói
  rộn ràng