Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  longing for
  sự khao khát
  a longing for home
  sự khao khát về quê hương
  Tính từ
  khao khát
  gaze with longing eyes
  nhìn với đôi mắt khao khát

  * Các từ tương tự:
  longingly, longingness