Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • gây đau khổ; làm đau lòng; ác
  hurtful remarks
  những nhận xét làm đau lòng
  she can be very hurtful sometimes
  đôi lúc cô ta cũng tỏ ra rất ác

  * Các từ tương tự:
  hurtfully, hurtfulness