Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arduous /'ɑ:djʊəs/  /'ɑ:dʒʊəs/

 • Tính từ
  gian khổ, gay go
  an arduous task
  một công việc gian khổ

  * Các từ tương tự:
  arduously, arduousness