Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tỉ mỉ, cần cù
    đòi hỏi phải tỉ mỉ (công việc)

    * Các từ tương tự:
    operoseness