Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm mệt nhọc, làm kiệt sức