Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arduously /'ɑ:djʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] gian khổ, [một cách] gay go