Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hăng hái; cố hết sức mình
  strenuous workers
  những công nhân làm việc hăng hái
  make a strenuous attempt to reach the top of the mountain
  cố gắng hết sức mình để leo tới đỉnh núi
  đòi hỏi nhiều cố gắng
  a strenuous work
  một công việc đòi hỏi nhiều cố gắng

  * Các từ tương tự:
  strenuously, strenuousness