Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strenuousness /'strenjuəsnis/  

  • Danh từ
    tính hăm hở, tính tích cực
    sự đòi hỏi phải rán sức; tính căng thẳng