Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm kiệt sức, làm mệt lử

    * Các từ tương tự:
    exhaustingly