Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gruelling /'gru:əliη/  

  • Tính từ
    (Mỹ) grueling
    gay go, làm mệt nhoài
    a gruelling race
    cuộc chạy đua làm mệt nhoài