Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debilitating /di'biliteitiɳ/  

  • Tính từ
    làm yếu sức, làm suy nhược
    debilitating weather
    khí hậu làm yếu người