Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm mệt
  a tiring journey
  một chuyến đi mệt người

  * Các từ tương tự:
  tiring-irons