Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khó nhọc
  a laborious task
  một công việc khó nhọc
  nặng nề, không thanh thoát (hành văn)

  * Các từ tương tự:
  laboriously, laboriousness