Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wearisome /'wiərisəm/  

 • Tính từ
  làm mệt mỏi, mệt nhọc
  a wearisome job
  một công việc mệt nhọc
  chán, tẻ nhạt

  * Các từ tương tự:
  wearisomeness