Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laboriously /lə'bɔ:riəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] khó nhọc
    [một cách] không thanh thoát