Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vất vả, khó nhọc, cực nhọc