Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm yếu, làm suy yếu