Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] mệt
  old people tire easily
  người già dễ mệt
  cuộc đi bộ lâu làm tôi mệt
  tire of something (doing something)
  [làm cho] chán
  sau một tuần lễ, tôi đã chán ăn cá
  Danh từ
  (Mỹ)
  như tyre
  xem tyre

  * Các từ tương tự:
  tire-room, tired, tired out, tiredly, tiredness, tireless, tirelessly, tiresome, tiresomely