Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hoàn toàn kiệt sức