Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ tire)
  lốp xe
  a bicycle tyre
  lốp xe đạp

  * Các từ tương tự:
  tyre-gauge, tyre-inflator, tyre-lever, tyre-pump, tyreless