Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tyre-gauge /'taiə'geidʤ/  

  • Danh từ
    đồng hồ thử lốp