Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có cạp vành; không có lốp