Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tyre-lever /'taiə'li:və/  

  • Danh từ
    cái tháo lốp xe