Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tyre-pump /'taiəin'fleitə/  

  • -pump) /'taiə'pʌmp/* danh từ
    cái bơm lốp xe