Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    phòng vệ sinh; phòng toa-lét