Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] mệt mỏi
    [một cách] chán
    [một cách] nhàm chán