Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tirelessly /'taiəlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không mệt mỏi