Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tiresomely /'taiəsəmli/  

  • Phó từ
    [một cách] buồn chán, [một cách] chán